menu
 
sponsors
KLARTEC YAYA ŠUPA Veľké Kostoľany TOMRA Sorting RESPECT SLOVAKIA Nadácia VÚB OPTIK MORVAY Výroba kameňa a pieskov Buková Aranburu Trnava-live Trnavský hlas RETIC Mesto Trnava Trnavský samosprávny kraj
 
visit rate
The site is now online
Visits:
Visits today:
Day average:
Visits total:
Stats TOPlist
 
zápisnica zo zasadnutia správnej rady
slovak english


Zasadnutie výkonného výboru zo dňa 21.9.2014

03.02.2015, 20:55, Roman Holekši

IDNotice
1 Roman Holekši predložil stav hospodárenia klubu za predchádzajúce obdobie od 1.6.2014 do 30.6.2014 a od 1.7.2014 do 31.8.2014.
2 Roman Holekši informoval VV o stave financií
e) na účte máme k dispozícii cca 20 000,-Eur z toho po odrátaní výdajov môžeme použiť k výstavbe 15 000,-Eur
Spolu s prisľúbenými sponzorskými máme k dispozícii cca 30 000,-eur k výstavbe.
3 Práce na ihrisku
- Mojmír Jankovič mešká s dokončením projektu už viac ako 2,5 mesiaca a na tom momentálne stojíme. Do 10.10 je prísľub, že projekt bude dokončený, aby sa mohol posunúť ďalším profesiám.
- Areál je vyčistený od komunálneho odpady a drobných kríkov a stromov a je pripravený k začatiu čisteniu ťažkou technikou
- Stromy v areáli sú zamerané a označené p. Durišovou, ktorá bude vybavovať papiere ohľadne výrubu na meste.
- Pavol Zverbík informoval o stretnutí na VÚC. 13.10 by mala nabehnúť technika a začať z čistením areálu a presúvaní valu vedľa futbalových ihrísk
4 Roman Holekši predložil plán prác na ihrisku na najbližšie obdobie:
- do 31.10.2014 sa komplet odstráni val a stiahne zemina pod mužským baseballovým ihriskom
- do 31.10.2014 sa navezie 140 nákladných áut z černozemou
- do 31.12.2014 sa plánuje spraviť ak bude počasie priaznivé
a) rozvody závlahy na mužskom ihrisku
b) navážanie zmiešanej ornice z pieskom na ihrisko
c) drenáž pod vnútorným poľom
d) vyliatie spodnej vrstvy antuky na diamonde
e) rozvody kanalizácie, elektriny
f) navážanie potrebných komodít k výstavbe areálu – černozem, kremičitý piesok, štrk k drenážam

Zasadnutie výkonného výboru zo dňa 28.6.2014

21.08.2014, 04:48, Roman Holekši


IDNotice
1 Roman Holekši predložil stav hospodárenia klubu za predchádzajúce obdobie od 1.5.2014 do 31.5.2014
2 Roman Holekši informoval VV o stave žiadostí odoslaných mestu Trnava
a) Majetková komisia odsúhlasila oplotenie areálu podľa našich požiadaviek.
b) Mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo všetky pozemky potrebné k vybudovaniu mužského, žiackeho a zázemia areálu
c) Na žiadosť o presun valu popri futbalových ihriskách zatiaľ odpovedal len p. Hrubý
Hlavný architekt p. Horák sa ešte nevyjadril a majetková komisia sa taktiež písomne nevyjadrila.
d) Na žiadosť o dotáciu 20 000,-Eur sa mesto taktiež nevyjadrilo

ZÁVER:
Budeme čakať na oficiálne vyjadrenie mesta k žiadosti o dotáciu a ohľadne presunu valu a na základe odpovede budeme podnikať ďalšie kroky a žiadosti.
3 Projekt výstavby
- Mojmír Jankovič prisľúbil, že do 6.7.2014 zašle podklady pre profesistov a do konca mesiaca by mal byť projekt pripravený na komplet k odovzdaniu.
- Prvý treba robiť projekt požiarnej ochrany nakoľko sa od neho odvýja projekt elektra
- názov areálu bude : mestský baseballový areál Angels Trnava
-Walter Silberhorn pomôže z vybavovaním žiadostí a povoleniami
4 VV sa dohodol, že sa vytvorí pracovná skupina výstavby areálu, ktorá sa bude stretať podľa potrieb
Oslovia sa rodičia a všetci čo chcú aktívne sa zapájať k výstavbe a financovaniu areálu.
- navrhovaní členovia : Fuňák, Zverbík, Holekši, Červený, Hoffmann, Krajčo, Vlček, atď.
5 Plánované práce na najbližšie obdobie:
- do 15.7 sa komplet oplotí areál a uzamknú brány
- plocha najbližšie k cukrovaru sa vyčistí a stiahne a pripraví na uskladnenie stavebných komodít, antuky, tribún a černozeme
- do konca júla sa zruší betónové oplotenie psíčkarského areálu
- začneme ponúkať firmám suť so zeminou k odvozu ( oslovenie všetkých stavebných veľkých spoločností, či nepotrebujú zaviezť väčšie nerovnosti )
- priebežne začneme s navážaním černozeme a zháňaním kto by nám ju i doviezol ( Anton Hoffmann zistí vlastníka pozemku pri Baumaxe, kde malo Tesco stáť a je tam kopec černozeme a taktiež vlastníka výstavby rodinných domov na kopánke, a každú jednu väčšiu skládku černozeme musíme začať priebežne zisťovať vlastníkov )
- Pavol Zverbík bude mať stretnutie z p. Dušekom na VUC-ke ohľadne možnej pomoci z vyčistením areálu
- Roman Holekši sa stretne z Tomášom Horváthom ohľadne pomoci z vyčistením areálu
- preveriť Trnavskú stavebnú spoločnosť ohľadne pomoci z likvidáciou stavebnej sute
- do novín dáme inzerát ohľadne darovania stavebnej sute zmiešanej so zeminou k odvozu
6 Marek Červený informoval VV, že bolo v médiách, že policajný zbor plánuje darovať neziskovým organizáciam autá a mikrobusy
- Maroš Jančovič preverí možnosti darovania našej organizácii

Zasadnutie výkonného výboru zo dňa 2.5.2014

18.05.2014, 19:37, Roman Holekši

IDNotice
1 Roman Holekši predložil stav hospodárenia klubu za predchádzajúce obdobie od 1.4.2014 do 30.4.2014 a výpis účtu z banky k 30.4.2014.
2 Roman Holekši informoval VV o momentálnom stave pozemkov potrebných k výstavbe mestského baseballového Angels areálu.
3 VV odsúhlasil, že zašleme nasledovné žiadosti k odsúhlaseniu mestu Trnava.
a) Žiadosť o vyčistenie areálu mestom Trnava.
b) Žiadosť o dotáciu k výstavbe Angels areálu.
c) Oznámenie o začatí prípravy plochy pred výstavbou areálu spolu so žiadosťou o odsúhlasenie oplotenia mestských pozemkov.

Zasadnutie výkonného výboru zo dňa 17.4.2014

18.05.2014, 19:35, Roman Holekši

IDNotice
1 Roman Holekši predložil stav hospodárenia klubu za predchádzajúce obdobie od 1.3.2014 do 31.3.2014 a výpis účtu z banky k 31.3.2014.
2 Roman Holekši informoval o odsúhlasení aktivačnej činnosti nezamestnaných v maximálne možnom počte 3 osôb ( Marek Červený + dvaja). Aktivačný pracovníci odrobia 80 hodín mesačne po dobu šiestich mesiacoch. Klub to nič nebude stáť a z úradu práce dostaneme cca 450,-Eur na nákup pracovného náradia a ochranných pracovných prostriedkov. Nastupujú k 1.5 a začínajú s oplocovaním areálu, sťahovaním z STU a čistením novej plochy.
3 Roman Holekši informoval, že 14.6 od 10 do 13 hodiny budeme ako jeden z ukážkových športov počas pivného festivalu TT13.
4 Roman Holekši informoval, že ministerstvo školstva nám neodsúhlasilo žiadnu dotáciu k výstavbe areálu.

ZÁVER:
Po vysťahovaní areálu MTF STU sa dohodne stretnutie z vedením MTF STU ohľadne dohodnutia spoločného stretnutia na ministerstve školstva.
5 Roman Holekši informoval VV, že za 2% sa budú rozdávať klubové trička v modrej farbe z logom z búnd a s logom sponzora Aramburu, ktorý preplatí uvedené tričká.
Roman Holekši taktiež predložil VV tričká k predaju pre klub na objednávku .
6 Informácie k ihrisku
a) 1.5 začíname s oplocovaním areálu a sťahovaním areálu MTF. (aktivační pracovníci)
b)14.6 ( možno i 13.6 ) budeme v rámci grantového programu nadácie PONTIS – Naše mesto organizovať veľkú brigádu v novom areáli. Cez grantový program sa môžu dobrovoľníci z rôznych firiem prihlasovať na pomoc so skrášľovaním miest. Počas akcie sa bude areál čistiť od všetkých odpadov, zbavovať všetkej zelene – stromov, kríkov a vysokej trávy, začnú sa likvidovať všetko okrem hlavnej budovy psíčkarského areálu ( veľa kotercov, prístavieb, neporiadku atď. ) Nadácii prisľúbilo mesto Trnava pre nás pristavenie dvoch kontajnerov na zeleň.
c) Odbor komunálnych služieb mesta Trnava neodsúhlasilo likvidáciu skládky po bezdomovcoch spoločnosťou ASA, ale prisľúbili pristavenie a odvoz 2-3 kontajnerov na komunálny odpad. Nakládka odpadu bude realizovaná svojpomocne, počas veľkej brigády 14.6.
d) Z projektantom robíme štúdiu vytvorenia valov popri futbalových ihriskách, s tým že na vrchu by sa vytvorila bežecká trať a cyklokrosová trať.
e) Do konca mesiaca Mojo Jankovič pošle podklady k vybavovaniu povolaní k stavebnému konaniu.
f) Elektrika v areáli je už prepísaná na nás.
ZÁVER:
Po odsúhlasení grantového programu nadáciou, bude vytvorená na FB pozvánka pre všetkých rodičov, fanúšikov a priaznivcov Angels. Hráči budú mať účasť na brigáde povinne.
8 Roman Holekši a Igor Jankovič informovali VV s plánovaným zabezpečením zápasov a turnajov v zahraničí.
a) 3.5-4.5 sa malo hrať vo Varaždine a nakoľko majú ihrisko v rekonštrukcii sa zápasy presunuli do Karlovacu, čo pre nás znamená že budeme hrať v Karlovaci 3.5-4.5 a 10.5-11.5 po sebe. VV sa dohodol, že na zápasy sa zabezpečí mikrobus. Ubytovanie je zabezpečené v cene 10,-Eur/noc.
b) Kvalifikačný turnaj pohára majstrov v Breste v Bielorusku – máme zabezpečené ubytovanie v cene cca 10,-Eur/noc. Dopravu budeme zabezpečovať autami, nakoľko s mikrobusom je mnoho komplikácii ( povolenia, víza, dvaja šoféri, dvojnásobná cena cca 2000,-Eur). Pri ceste autami nás doprava bude stáť cca 900 – 1000,-Eur. Autá prisľúbili zobrať Zverbík, Jankovič, Matulík – rozhodca, Kovačocy na 50% ak dostane dovolenku ( V zálohe bude k dispozícii RHO ak by nastali problémy s autami) . Klub zabezpečí hráčom poistenie dni cesty tam a späť a poistenie v Bielorusku sa povinne musí uzatvárať na hraniciach v cene cca 10,.-Eur za pobyt, ktoré si budú hráči uhrádzať sami spolu so stravovaním. Víza zabezpečí klub hromadne (10,-Eur/osoba).
Na turnaj vycestuje 15-16 hráčov.
9 Roman Holekši informoval, že počas PONY sa nestretneme z Cathy Bradley, výkonnou riaditeľkou Baseball Tomorrow Fund, nakoľko sa nám nepodarilo s ňou v predstihu skontaktovať. Na základe telefonátu z Jánom Baginom, telefonický kontakt nikomu nedávajú, dá sa s ňou skontaktovať len pomocou meilu cathy.bradley@mlb.com.

ZÁVER:
VV sa dohodol, že po vyčistení areálu a začatí výstavby nášho areálu, MCE, RHO spolu so zdatnými anglicky hovoriacimi hráčmi pripravia žiadosť, ktorú doplnia Maroš Jančovič, Igor Jankovič, Ronald Kupka.
10 VV zaktualizoval rozpočet výstavby areálu. Ďalšie zníženie môžeme docieliť po dokončení kalkulácie ihrísk za náklady a na základe dokončeného detailného výkazu výmeru.

Upravený rozpočet výstavby areálu:
• Vyčistenie plochy s odvozom sutiny a zeminy ...................... 120 000,-Eur
• Výstavba baseballového ihriska pre kategórie od 13 rokov.... 205 280,-Eur
• Výstavba baseballového ihriska pre žiakov do 12 rokov ........ 95 000,-Eur
• Tribúna pre 340 divákov .................................................... 47 952,-Eur
• Stroje a zariadenia k údržbe areálu ...................................... 10 240,-Eur
Spolu výstavba baseballového štadiónu Angels Trnava .................. 478 472,-Eur

Finančné krytie výstavby štadiónu Angels Trnava
• Dotácia z ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
• Dotácia z mesta Trnava
• Dotácia z medzinárodnej bejzbalovej nadácie „MLB – baseball tomorrow“.
• 2% zo zaplatených daní,
• Dary, sponzoring, prenájom reklamných plôch
• Svojpomocné budovanie verejnoprospešnými prácami nezamestnaných
• Svojpomocné budovanie hráčmi, rodičmi, dobrovoľníkmi a fanúšikmi klubu
© created by lacko.m
fun / games
Pinch Hitter 2
pinchhitter2


Baseball
baseball


SpongeBob Slammin Slagger
SpongeBobSlamminSlagger

 
browsers
This page is optimalized for following browsers:

firefox
Mozilla Firefox
www.mozilla.sk/firefox

chrome
Google Chrome
www.google.sk/chrome

opera
Opera
www.opera.com

Use one of the recommended browsers to avoid loading pages incorrectly.